Download PDF fil

udfyld og send den ind til os

Energiramme

Energiramme

Energiramme

Udføres på alle byggerier der opføres med henblik på helårsbeboelse. Energirammen er gældende for nybyggeri samt for tilbygninger og ændret anvendelse af eksisterende byggeri.

En energiramme er en beskrivelse af nybyggeri, og har til formål at beskrive hvordan kravene vedr. energi i det pågældende bygningsreglement overholdes.

Energirammen bør udarbejdes som projekterende inden påbegyndelsen af byggeriet, således det er beskrevet hvordan man overholder de pågældende krav, fremfor efter opførelsen hvor man finder ud af om man overholder kravene.

Når byggeriet skal færdigmeldes til kommunen, skal der udføres en energimærkning af huset. Denne kan laves på baggrund af energiberegningen (energimærkningen skal udføres af en tredje part). Energiberegningen bruges således igennem hele byggeprojektet. “Energimærket er kontrol af energirammen, samt dokumentation for at energirammen stemmer overens med det opførte.”

Energirammen udarbejdes i et godkendt softwareprogram iht. SBi213.
Energirammen udarbejdes i pdf-format med beskrivelse af forudsætninger, samt xml-format til energikonsulentens brug i forbindelse med den endelige energimærkning.

Det er i sig selv ikke problematisk at opføre et byggeri som lavenergibyggeri. Udfordringen ligger i at opføre et lavenergibyggeri, hvor der både tages hensyn til økonomi og indeklimakomfort. Det gælder om at få trimmet projektet således, at der er sammenspil mellem konstruktioner og det tekniske anlæg, således at man får en lav produktionspris samtidigt med en senere lav driftsomkostning, samt et behageligt indeklima – at udfører et hus der er rart at leve i.

Kontakt os i dag, og lad os hjælpe dig med dit byggeprojekt

Lovkrav

Beregningen udføres for at beskrive hvordan det projekterede byggeri overholder følgende lovkrav stillet i bygningsreglementet.

BR18 – Bygningsreglementets vejledning om ventilation – LINK

Download som pdf

Energiramme af eksisterende byggeri

 

Energiramme af eksisterende byggeri

Energimærkning af bygninger har to formål:

  • Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og skal dermed virke som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes.
  • Mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Energimærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand.

Energimærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild.

Hvem er omfattet af reglerne og hvordan er skalaen?

Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning.

Mærkeskalaen for energi går fra A til G og svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer.