— Energiramme for nybyggeri —

Energiramme​

Overhold alle kravene til dit byggeri med en energiramme

Og få mere at vide

Energiramme for nybyggeri

Energiramme udføres på alle byggerier, der opføres med henblik på helårsbeboelse. Energirammen er gældende for både nybyggeri samt tilbygninger og ændret anvendelse af eksisterende byggeri. Ændret anvendelse af eksisterende byggeri kan for eksempel være, hvis I ønsker at inddrage en udestue, og på den måde udvide jeres nuværende stue med ekstra helårs kvadratmeter. Eller måske ændre en gammel garage til teenageafdeling med egen indgang.

En energiramme er en beskrivelse af nybyggeri og har til formål at beskrive, hvordan kravene vedrørende energi i det relevante bygningsreglement overholdes.

Energirammen bør udarbejdes som projekterende – altså inden påbegyndelsen af byggeriet, således at det er beskrevet, hvordan man overholder de pågældende krav – fremfor efter opførelsen, hvor man bagudrettet får tjekket, om man overholder kravene. Hvis man først gør det efter opførelse, kan man risikere at skulle lave ændringer i sit byggeri, for at overholde kravene.

Når byggeriet skal færdigmeldes til kommunen, skal der udføres en energimærkning af huset. Denne kan laves på baggrund af energiberegningen i energirammen. Energiberegningen i energirammen bruges således gennem hele byggeprojektet.

Energimærket er altså en kontrol af energirammen, samt dokumentation for at energirammen stemmer overens med det opførte. Energimærkningen skal udføres af en tredje part.

Energirammen udarbejdes i et godkendt softwareprogram iht. SBi213.
Energirammen udarbejdes i pdf-format med beskrivelse af forudsætninger samt xml-format til energikonsulentens brug i forbindelse med den endelige energimærkning efter byggeriet er færdigt.

Lavenergibyggeri
Det er i sig selv ikke problematisk at opføre et byggeri som lavenergibyggeri. Udfordringen ligger i at opføre et lavenergibyggeri, hvor der både tages hensyn til økonomi og indeklimakomfort. Det gælder om at få trimmet projektet således, at der er sammenspil mellem konstruktioner og det tekniske anlæg, således at man får en lav produktionspris samtidigt med en senere lav driftsomkostning samt et behageligt indeklima – at udføre et hus, der er rart at leve i. Kravene til nybyg og lavenergibyggeri er vanskeligt at overholde uden brug af delvis eller fuld varme med alternativ energi som for eksempel varmepumpe, solceller, solfangere eller vindmøller. For at sikre at et lavenergibyggeri opfylder de gældende energikrav, er det vigtigt at få lavet en energiramme, inden man opfører et lavenergihus.

Lovkrav

Energiberegningen udføres for at beskrive, hvordan det projekterede byggeri overholder følgende lovkrav stillet i bygningsreglementet.

BR18 – Bygningsreglementets vejledning om ventilation.

BR18
BYGNINGSREGELEMENTET.DK
Energiramme
(BR18 §259 + §260 + §474 + §475)
Dimensionerende transmissionstab
(BR18 §264 + §476)
U-værdier for bygningsdele
(BR18 BILAG B2, TABEL 1)
U-værdier for vinduer & døre
(BR18 §478 + §479 + §480 + BILAG B2, TABEL 1)
Linjetab
(BR18 BILAG B2, TABEL 1)
Termisk indeklima
(BR18 §385 + §386 + vejledning om termisk indeklima)
Energiforbrug for ventilationsanlæg
(BR18 § 438)
Tæthed (hvis der er krav til trykning i byggetilladelsen)
(BR18 § 263)
Har du brug for energimærke?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om energimærkning og vores andre ydelser, er du velkommen til at kontakte os.

Vi udfører også energimærkning af større virksomheder og erhverv. Kontakt os for at få et tilbud!

Hvordan udregnes en energiramme?

Når du skal i gang med et byggeri, der øger dine helårs kvadratmeter, er det et lovkrav, at få lavet en energiramme med energiberegninger i for at kunne få en byggetilladelse.

I en energiramme udregnes en ramme for hvor meget primærenergi, der efter endt byggeri, må bruges i den nye bebyggelse til bygningsdrift. Bygningsdrift omfatter for eksempel opvarmning af dit hus, nedkøling, ventilation, varmt vand, koldt vand og eventuel energiramme belysning. Almindelig belysning til bolig beregnes som udgangspunkt ikke med.

For at lave en energiramme beregning, skal energien til bygningsdrift blandt andet ganges med den relevante energifaktor for hver energibærer. En energibærer er for eksempel fjernvarme, naturgas, varmecentral, varmepumpe, solceller med videre.

Derudover skal der i energiberegningen til energirammen også tages hensyn til variabler som for eksempel bygningens placering og orientering, dagslys, ude- og indeklima, varmeanlæg og varmtvandsforsyning, bygningens varmeakkumulerende egenskaber med mere.

Energirammen sætter rammen for den energi, der må bruges til energidrift i et år angivet i kWh pr. m² pr. år. For boliger må bygningens samlede behov for tilført energi til drift pr. m² opvarmet etageareal højst være 30,0 kWh/m² pr. år tillagt 1.000 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.

Det er derfor ikke bare lige til at lave en sådan energiberegning selv. Hos EnergiOptimo har vi uddannede og certificerede energikonsulenter til at udregne energirammen for dig. Vi udarbejder altid din energiramme efter gældende regler og SBi-anvisning 213, der skal benyttes til beregning af bygningers energibehov og til eftervisning af at energirammen overholdes. Vi sørger også for at din energiramme laves efter bygningsreglementets lovkrav for energiramme BR18 (før 2018 var det gældende lovkrav; energiramme BR15).

Hvad skal jeg gøre for at få en energiramme?

For at få lavet en energiramme er der en del forskellige oplysninger, som vi som energikonsulenter skal bruge. Det kan for eksempel være teknisk dokumentation som plantegninger, facadetegninger, fundament- og ydrevægstegninger, bygningens varmkilde (energibære), gulvvarme/radiator, type af cirkulationspumpe, valgte ventilationssystem og andet.

Hos EnergiOptimo hjælper vi dig selvfølgelig med hvilke oplysninger, der er relevante for netop dig og dit projekt, uanset om du skal bruge en energiramme til tilbygninger, nybyg eller energiramme til erhverv. Ligesom vi kan være behjælpelige med, hvordan du finder frem til de rette oplysninger, for at vi kan lave din energiramme rapport.

Når bygningen er færdig, skal der udføres et energimærke. Energirammen sendes til en energikonsulent, der på baggrund af energirammen udarbejder et energimærke. Det må ikke være samme energikonsulent, der laver energirammen og det endelige energimærke.

I tilfælde hvor man laver tilbygning frem for nybyg kan der være forskel på om man skal have lavet en varmetabsramme eller energiramme. Vores konsulenter kan med afsæt i dit konkrete byggeprojekt lave denne vurdering for dig. Du er altid velkommen til at ringe til os eller udfylde vores kontaktformular med eventuelle spørgsmål.