Energimærkning af små og store ejendomme

Energimærkning af bygninger

Det er lovpligtigt at energimærke bygninger. Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen. Der er krav om energimærkning ved:

  • Salg eller udleje
  • Nybyggeri
  • Offentlige bygninger over 250 m2

Når en bygning skal energimærkes, skal bygningen gennemgås af en energikonsulent. Konsulenten vurderer bygningens energitilstand, og indplacerer den på en skala fra A til G. Energimærkningen indeholder desuden en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien.

10 års gyldighed

Et energimærke er gyldigt i 10 år. Sælges bygningen flere gange inden for gyldighedsperioden, kan det samme energimærke benyttes.

Nybyggeri

Nye bygninger

Nye bygninger (boliger) på 60 m² eller derover skal energimærkes (sommerhuse undtaget). Energimærkningen skal indsendes til kommunen, inden bygningen bliver meldt færdig eller tages i brug. Formålet er at kontrollere, at bygningen overholder energikravene i byggetilladelsen. Energimærkning af nye bygninger indeholder derfor ingen besparelsesforslag.

Nyopførte bygninger får energimærke A2015 eller A2020. Tallet angiver, om bygningen lever op til de energimæssige krav i det gældende bygningsreglement (BR18) eller den frivillige lavenergiklasse 2020.

Energimærkning af nyopførte bygninger er kontrol af-og dokumentation for at energirammen stemmer overens med det opførte, samt at denne er beregnet korrekt og overholder kravene i den pågældende bygningsreglement.

Priser fra 2.500 kr. inkl. moms

Kontakt os i dag

Eksisterende byggeri

Energimærkning af bygninger har to formål:

  • Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og skal dermed virke som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes.
  • Mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Energimærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v.

På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand.

Energimærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild.

Hvem er omfattet af reglerne og hvordan er skalaen?

Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning. Mærkeskalaen for energi går fra A til G og svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer.

Kontakt os i dag

Det er lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning, når et fritliggende enfamiliehus på 60 m2 eller derover skal sælges. For række-, kæde- og dobbelthuse betragtes hver boligenhed som én bygning.

Sælger har ansvar for energimærkningen
Det er sælgers pligt at sørge for, at køber får udleveret energimærkningen. Hvis salget sker via ejendomsmægler, skal sælger fremlægge et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren inden bygningen sættes til salg.

Ved række-, kæde- og dobbelthuse, hvor boligejerne er organiseret i en ejerforening eller andels/anpartsforening, er det den enkelte ejer/andelshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen.

Mærket skal være synligt ved annoncering
Energimærket skal altid være synligt ved annoncering i kommercielle medier, uanset om det gælder salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller bygningsenhed. Energimærkningen skal derfor være udarbejdet ved annonceringstidspunktet